أخبارنا    |     بحث    |     خريطة الموقع    
.

   
Gang Type
 

Series

CNC-2092 CNC2592 CNC-3292
NC Controller  SYNTEC S900T SYNTEC S900T SYNTEC S900T
Max. processing diameter  20 mm 25 mm 32 mm
Max. turning length 60mm 60mm 60mm
ID of chuck closing tube  20mm 25mm 32mm
Spindle Motor  VAC3KW VAC4KW VAC5KW
Spindle speed range 0~5,000rpm 0~5,000rpm 0~4,500rpm
Spindle positioning  4/1000o 4/1000o 4/1000o
Tool shank size  12.7mm/12mm 12.7mm/12mm 12.7mm /12mm
Max. bore dia . Of tool  16mm 16mm 16mm
Min . Tnput unit  0.001mm 0.001mm 0.001mm
X.Z Axis slide travel X:620 mm / Z:95 mm X:620 mm / Z:95 mm X:620 mm / Z:95 mm
Rapid travers speed X:15 m/mim / Z:12 m/mim X:15 m/mim / Z:12 m/mim X:15 m/mim / Z:12 m/mim
X.Z Axis motor  VAC1KW /VAC1KW VAC1KW /VAC1KW VAC1KW /VAC1KW
Hydraulic motor 1HP 1HP 1HP
Coolant pump motor 1/4HP 1/4HP 1/4HP
Oil -tank capacity 150L 150L 150L
Dimension 2,350X1,330X2,130mm 2,350X1,330X2,130mm 2,350X1,330X2,130mm
Weight 1,700kgs 1,750kgs 1,750kgs
  Previous || Next